Framgångsrika examensarbeten

I våras skrev studenterna Anders Thulin och Anna Falkenström samt Jesper Hatakka och Davor Mijatovic klart sina C-uppsatser inom Logistics Service Management. Båda uppsatserna finns nu publicerade som kortversioner på CeLIT´s hemsida.

I den ena uppsatsen som heter ”Hållbarhet inom livsmedelsbranschen” har skribenterna undersökt fem skånska livsmedelsföretag och hur de ser på sitt hållbarhetsarbete. Skribenterna har utgått från det teoretiska begreppet Triple Bottom Line. vilken innebär att företag skall prioritera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter lika för att vara hållbara. Författarna har således undersökt vilka likheter och skillnader som finns mellan företagens syn och Triple Bottom Line. Utifrån dessa likheter och skillnader har de kommit med rekommendationer för framtida forskning.

I den andra uppsatsen har man undersökt processen med att ta fram nya strategier. Fallet man har studerat är ett företag med det fiktiva namnet LogiTran som under hösten 2012 införde en ny hållbarhetsstrategi. Hållbarhet har de senaste åren blivit ett allt vanligare begrepp då det finns press på företag att ta ansvar och införa ett mer miljövänligt tänkande. Infallsvinkeln man har valt är att studera vilken roll som meningsskapande har i framväxten av en hållbarhetsstrategi.

Läs gärna kortversionerna i sin helhet här.